Skip to main content

Modlitwa

do sługi Bożego Ignacego Stuchlego

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUGI BOŻEGO IGNACEGO STUCHLEGO

zatwierdzona przez władze kościelne

Wszechmogący wieczny Boże,
pełen miłosierdzia dla swoich dzieci,
Ty wiodłeś swego wiernego sługę Ignacego,
aby już tu na ziemi swoją miłością i pokorą, modlitwą i gorliwością
pomagał zwłaszcza młodzieży
na nowo odnaleźć drogę do Chrystusowego Kościoła.
Spraw, aby cieszył się on czcią i chwałą ołtarzy,
nam natomiast dopomóż do naśladowania go
w modlitwie i postępowaniu, abyśmy przez to dopomogli
w moralnym i duchowym odrodzeniu ludzi wokół nas.
Za pośrednictwem Twego sługi Ignacego
racz wysłuchać naszej prośby, którą Tobie przedkładamy
i użycz nam swojej łaski…

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Maryjo, Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

Všemohoucí věčný Bože, plný milosrdenství ke svým dětem,
tys vedl svého věrného služebníka Ignáce,
aby už zde na zemi svou láskou a pokorou, modlitbou a horlivostí
pomáhal zejména mládeži znovu najít cestu ke Kristově církvi.
Dej, ať je mu přiznána pocta a sláva oltáře.
Nám pak dopřej, abychom ho dokázali napodobovat v modlitbě a činnosti,
a tak mohli přispět k mravní a duchovní obrodě lidí kolem nás.
Na přímluvu svého služebníka Ignáce vyslyš prosbu,
se kterou se k tobě obracíme, a daruj nám ze své lásky, aby (…)

Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci…
Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.

Almighty Eternal God, full of mercy to Your children.
You led your faithful servant Ignatius
to help particularly youth to find again a way to Christ´s Church
through his love, humility, prayer, and zeal already on this earth.
Give him the recognition of honour and glory of the altar.
And to us grant the ability to imitate him in prayer and activity
so that we could contribute to moral and spiritual renewal of people around us.
Through the intercession of your servant Ignatius
hear our prayer appealing to You and from Your love give us (…)

Our Father… Hail Mary…  Glory be to the Father…
Mary Help of Christians, pray for us.

Dio onnipotente ed eterno,
pieno di misericordia verso i tuoi figli,
tu che hai guidato il tuo servo fedele Ignazio
affinché, con l’amore e l’umiltà, la preghiera e il fervore,
aiutasse soprattutto i giovani a trovare la strada verso la Chiesa di Cristo,
concedi a lui l’onore e la gloria degli altari
e dona a noi la grazia di imitarlo
nella preghiera e nell’operosità,
contribuendo al rinnovamento morale e spirituale
di ciascuna persona che incontriamo
e delle nuove generazioni.
Per intercessione del tuo servo Ignazio
esaudisci la preghiera con la quale ci rivolgiamo a te.
Per Cristo nostro Signore.

Amen.